HUNDBORG KIRKE
- minnetavle fra
Hartvig Kaas 1680

 

 "For at det skulde være til Ære for Gud, til Pryd for Kirken, til Minde for Efterkommere, da Livet er blot et Øjeblik, sørgede velbyrdig Mand Hartvig Kaas for dette Mindesmærke i Stedet for en Gravskrift, ....."

Denne store minnetavlen ble skjenket Hundborg kirke i 1680 av Hartvig Kaas "til Ulstrup". Han var farfars farfar av Ahasverus M-K. Hundborg kirke ligger i Thy i Nordvest-Jylland.

Les mer om kirkeminnene i Hundborg HER

Kirkeminner til glede -
dengang og nå

Både før og etter Reformasjonen var det i kirkens kultur å hedre sine velgjørere.  I det 14. og 15. århundre var veien fra et adelig sete til en geistlig tittel kort. Bisper og adelsmenn ble hedret med gravstener om hverandre.

Etter Reformasjonen i 1536 mistet Kirken sine eiendommer og mottok ikke lenger tienden - skatten. Kirkebygg og kirkelige handlinger var helt prisgitt velvilje og gavmildhet hos adelsmannen som eide kirkesognets jord. Adelsmannens rolle i forhold til "sin" lokale kirke resulterte i, at kirkene i stor utstrekning ble preget av den stedlige adelsslekten - gjennom våpenskjold, signaturer etc. på altertavler, prekestoler, døpefonter osv.

Under kirkegulvet fikk adelsmannen om mulig satt av plass til sin families kister, og - når han eller hustruen var henvandret - kom en inngravert gravsten i flukt med kirkegulvet, eventuelt på kirkeveggen. Fra sine eksklusive stoler i kirken kunne de "vellbyrdige" betrakte sine og foreldrenes gaver, og føle seg trygge på, at både almuen, etterkommerne og St. Peter ville huske på dem i takknemlighet.

Gravstenene inneholdt gjerne relieff i full størrelse av adelsmannen med sin hustru. Og hadde hun gått bort for tidlig, og han var blitt velsignet med en ny - og kanskje en tredje etter henne - stod begge eller alle hustruene ved siden av sin mann på gravstenen -  som om de i ekteskapet hadde ledsaget ham samtidig.

Kirkegjenstandene, enten det var en gravsten, prekestol eller altertavle, var prydet med slektsvåpen, både for adelsmannens og hans hustruers aner - gjerne i tre generasjoner bakover. Det var viktig å få vist, at den noble avstamningen var i orden. En tekst om de som lå begravd eller hadde gitt gaven, hørte også med.

I  Danmark bygget man stenkirker. Takket være dette er mange av disse kirkeminnene - som ofte var svært forseggjorte og vakre - bevart opp til i dag, til glede for dagens kirkegjengere - og adelsmannens etterkommere.

JANNERUP KIRKE -

Alter gitt av Iffver Kaas og Sophia Krag i 1648

Dette vakre alteret ble laget av håndverkeren Peder Jensen i 1648 på bestilling av Iffver Kaas og Sophia Krag for å pryde Jannerup kirke i deres sogn. Der står det fortsatt. Iffver (Iver) Kaas var farfars farfars far av Ahasverus M-K. Alteret er prydet med slektsvåpen for Iffvers og Sophias foreldre. 
Paret skjenket også alterstaker og en prekestol til Jannerup kirke. 

Les mer om kirkeminnene i Jannerup HER