Oslos historie
år 1000-2000

 ca. 1000   Første bybebyggelse i Oslo .

Byen lå der Gamlebyen ligger nå.

 ca. 1250   Byråd av de fremste borgerne opprettes  

 1299   Oslo blir Norges hovedstad   

 ca. 1300   Akershus festning påbegynnes  

 1624  Størstedelen av Oslo brenner ned 

Området med middelalderbyen utslettes. Kong Kristian 4. pålegger borgerne å bygge opp igjen byen bak Akershus festning. Den nye byen ble kalt Christiania. Oslo ble liggende utenfor bygrensen. Foruten selve kjøpstadsområdet ble flere gårder ekspropriert og gjort til bymark. Her kunne byens innbyggere dyrke mat og ha sine dyr på beite. Bymarka strakk seg fra Skillebekk til Adamstua og Sagene. Den gikk noen steder så langt øst som til Akerselva.

 1630   40-50 prosent av byens befolkning dør av pest  

 1660   Magistraten opprettes 
Innføringen av eneveldet omgjør byrådet til et statlig embedsverk, kalt magistraten.

 1730   Fast borgerrepresentasjon på 12 "eligerede" menn 
Denne får etter hvert kontroll med byens budsjett.

 1785   Kjøpstaden ble utvidet med Storgata og deler av Vaterland 

 1811   Christiania får eget universitet  
Undervisningen starter i 1813 i leide bygninger.
 
 1837   Formannskapsloven innføres  
Borgerrepresentasjonen i Kristiania blir erstattet av et fritt valgt formannskap. I tillegg kommer et representantskap (Bystyre) som bl.a. kontrollerer byens budsjett. I Aker blir det opprettet formannskap og herredsstyre.

 1838   Kjøpstadsområdet utvides med større deler av bymarka  

 1849   Slottet står ferdig 

 1852   De nye universitetsbygningene ved Karl Johans gate står ferdige  
 
 1859   Skillet mellom kjøpstadsområde og bymark oppheves 
Byen utvides med Gamlebyen, Munkenga, Galgeberg, Grønland, Prostenga, Nedre Tøyen, Grünerløkka og Østre Sagene.

 1860   Aker prestegjeld delt i Østre og Vestre Aker  
Nye kirker bygges på henholdsvis Blindern og Ulven. Den gamle kirken selges til CHristiania, som benytter den som sognekirke for byens nordlige del under navnet Gamle Aker kirke.

 1875   Christiania får sin første sporvogn, trukket av hester 
Linjen gikk over Stortorget til Gamlebyen, som den gang het Oslo, og det var et sidespor til Vestbanen

 1877   Christiania skifter navn til Kristiania 

 1878   Områder i Aker overføres til Kristiania  
Alle de gamle trehusforstedene kommer dermed inn i byen. Det opprettes et byggebelte i Aker hvor Kristianias bygningslov må følges. Denne setter forbud mot tett trehusbebyggelse.

 1894   Kristiania får elektrisk trikk  

 1925   Kristiania skifter navn til Oslo 

 1948   Aker blir innlemmet i Oslo 
Byen mangedobler sitt areal.

 1950   Oslos nye rådhus står ferdig  

 1973   Oslo deles inn i 33 bydeler   
I 1988 reduseres antallet til 25, og i 2004 til 15.