Boltinggaard på Fyn

Boltinggaard er for Kaas-slekten ene og alene knyttet til general Henrich Bielke Kaas (1686-1773), kjent for sine utallige krigsbataljer ute i Europa. Hans eierskap på Boltinggaard strakte seg over hele 60 år. Han sovnet også fredelig inn på Boltinggaard, hele 86 år gammel.

 

 

 

Henrich Bielke Kaas, trolig den mest uforferdete soldat Kaas-slekten har fostret, ble såret utallige ganger, men sovnet stille inn som general i sin seng på Boltinggaard, 86 år gammel.  
   

Henrichs far var Hans Kaas (ca1641-1700), amtmann i Smaalenene, senere stiftsamtamnn i Throndhjem. Farfaren var oberst Jørgen Kaas, som ble drept i 1658 da svenskehæren erobret Fyn ved å gå over isen. Moren var Sophie Amalie Bielke, (ca 1650-1703) datter av rigsadmiral Henrich Bielke (1615-1683). 

Boltinggaard gods kom i Henrichs eie gjennom hans første hustru Anna Vind von der Kuhla (1684-1744), som han giftet seg med i Boltinggaards sognekirke, Ringe kirke, i 1713. Han var da 27 år gammel og var allerede to år før blitt major,  Anna Vind von der Kuhla var 29 år og var tre år tidligere blitt enke etter Erich Banner, (hennes fetter). som hadde falt i krigen i Helsingborg.

Boltinggaard hadde Anna arvet i 1709 av sin tante (faster) Anne Helvig von der Kuhla (1652-1709), enke etter kancelliraad Henrik Gyldenstierne (1634-1695).  Slekten von der Kuhla hadde kommet til Danmark med Anna Vinds bestefar Arent von der Kuhla (1599-1658), som ble "staldmester" hos kong Christian 4. og senere bl. a. lensmann på Kronborg. Han var gift med Anne Vind, (1622- e.1689) hvor altså mellomnavnet kommer fra. Annas far, Bendix von der Kuhla (ukjent fødsel og død), var offiser og gift med Sophie Amalie Banner (1652-1696), datter av Niels Banner (1622-1670). Sistnevnte var bestefar til en lang rekke inngiftede i Kaas-slekten.

Anna Vind von der Kuhla hadde tilhørighet i den store sammensveisede flokken av kusiner tilknyttet Banner-slekten, som Henrichs søstre og andre Kaas-grener hadde stor samhørighet med på den tiden.

I 1736 kjøpte ekteparet Rynkebygaard, et gods like nord for Boltinggaard. I 1740 anla de på Boltinggaard en stor parklignende hage med allèer, frukttrær, lysthus og et såkalt "orangeri" (drivhus). Denne haven består forsatt.

Henrich og Anna Vinds ekteskap varte i over 30 år, men ble allikevel barnløst. Seks år etter hennes død giftet han seg pånytt, i 1750, med Regitze Sophie Güldencrone (1712-1792). Hun var 26 år yngre enn ham, men såpass gammel som 38 år. I ekteskapet brakte hun med seg Nordskov gods etter sin tidligere ektefelle, rittmester Christopher Fr. Ahlefeldt. Dette ble imidlertid solgt året etter.

Stamhuset Kaaselund

Av Boltinggard og Rynkebygaard opprettet Henrik Bielke Kaas et stamhus - Kaaselund (også kalt Kaaseslund). Heller ikke ekteskapet med Regitze Güldencrone brakte noen barn. Stamhuset Kaaselund gikk derfor i arv til slekten von Eickstädt, etterkommere av storesøsteren Edele Cathrine Kaas' første ekteskap med Valentin von Eickstädt. Da denne slekten døde ut, gikk stamhuset over til slekten Huitfeldt,  barnebarn etter hans søster Birgitte Christine Kaas til Elingaard. Det lå i stamhusets statutter at besitteren skulle anta navnet Kaas. Disse tok derfor etternavnet Huitfeldt-Kaas. Godset ble etter en tid solgt og omgjort til et fideikommis i form av bundet kapital der renteavkastningen gikk til slekten.


Herregården Boltinggaard slik den så ut før Henrich B. Kaas' tid. (Tegning gjenngitt på fynhistorie.dk)

Eiere av Boltinggaard

Ringe sogn, Gudme herred, Svendborg amt

 

(1589-1604) Peder Thott

(1604-1617) Christen Pedersen Thott

(1617-1640) Sophie Below, gift Thott

(1640-1667) Henrik (Christensen) Thott

(1667-1670) Margrethe Friis

(1670-1696) Henrik Gyldenstierne

(1696-1709) Anna Helvig von der Kuhla

(1709-1713) Anna Vind von der Kuhla
(1713-1773) Henrik Bielke Kaas

(1773-1801) Hans Henrik von Eickstedt

(1801-1803) Henrik Jørgen Huitfeldt

(1803-1809) Hans Jørgen Hansen

(1809-1812) Johannes Holm / Fred. C. Wamberg

(1812-1820) Frederik Juel

(1820-1853) Det Gersdorffske Fideikommis

(1853-1854) Holger Christian Petersen

(1854-1857) Urmager Jessen

(1857-1870) H. Langkilde

(1870-1909) H. Laursen

(1909-1923) Enke Fru Langkilde gift Laursen

(1923)           Udstykningsforeningen For 
                      Sjælland Og Fyns Stifter

(1923-1930) S. Mikkelsen

(1930-1940) C. Clausen

(1940-1960) Forskellige Ejere

(1960-1975) Hans Christian Madsen

(1975-1996) Knud Rosenstand

(1996-)          Peter-Vilhelm Rosenstand

 
  Boltinggaard slik hovedhuset så ut omkring år 1900. (Wikipedia)