Sostrup gods

Sostrup var et stort gods som lå ut mot Kattegat på nordspissen av Djurs. Det er det tidligste av Kaas-slektens gods man kjenner til. Gertrud Svendsdatter Udsen fikk godset i arv av sin far, ridder Svend Udsen, da hun giftet seg med Jens Ovesen, forfar til slekten Kaas med mur i våpenet.

I senere historiske opptegnelser vedr. Sostrup-godset, ble Jens Ovesen (sikkert som følge av det senere slektsnavnet Kaas) feilaktig identifisert som Jens Kaas av sparre-slekten. Dette førte til at slekten Kaas med mur i våpenet fremsto med feilaktige aner helt til misforståelsen ble oppklart, på slutten av 1800-tallet.Sostrup slott slik det fremstår i dag. Slottet med vanngraven ble først bygget omkring 1600 - over hundre år etter at Kaas-slekten eide godset.

I følge kildene sto Jens Ovesen som eier fra han trådte inn i ekteskapet med Getrud Udsen i 1410 fram til 1430. Paret fikk etter alt å dømme to barn som levde opp - Ove og Thomes Jensen. Jens Ovesen må ha dødd i 1429-30, for fra 1430 er eieren Niels Stiegsen (Munk), Gertrud Udsens andre ektefelle. Fra dette ekteskapet vokste det opp en sønn, Anders Nielsen (Munk).
 
Niels Stiegsen døde i 1464, og Gertrud antagelig to år etter. Ettersom Sostrup var "mødrenearv", gikk det i arv til hennes barn av begge ekteskap. Eldstebroren Ove var trolig ikke arveberettiget, ettersom han hadde valgt en klostertilværelse. I hvert fall står Thomes Jensen (Kaas-slekten) og hans halvbror Anders Nielsen (Munk) oppført som eiere fra 1466.

Thomes Jensen hadde nok ikke intensjoner om å overta Sostrup. Han bodde på Gravlevgaard som hans bestefar, Ove Ovesen, hadde fått i forlening av Viborg bispestol. Dessuten hadde han på 1450-tallet giftet seg med en datter av  Marine Løwenbalk og Jens Kaas av sparre-slekten som eide godset Kaas, Thomes hadde fått en datter med henne. (Man vet ikke fornavnet på Thomes hustru og datter.)
 
Da Jens Kaas døde, var det mange barn om arven på Kaas, deriblant flere sønner. Arveoppgjøret må åpenbart ha vært vanskelig. Trolig har ingen kunne kjøpe ut de andre, samtidig som flere sikkert trengte sin del av arven. Det kan se ut som utveien lå i Thomes Jensens forventede arv av halve Sostrup. I hvert fall ble løsningen at Thomes Jensen og hans hustru overtok Kaas-godset, og at arveoppgjøret gjennom kontrakt ble satt på vent til Sostrup var gått i arv og Thomes hadde fått solgt sin halvpart. At hustruen i mellomtiden døde og Thomes Jensen fikk seg en ny, skapte en konflikt om oppgjøret mellom Thomes Jensen og den forhenværende svogeren Bertel Kaas (men ikke de øvrige barna). Saken gikk til Kongen, som ga Thomes Jensen medhold i forståelsen av kontrakten. Det skulle imidlertid gå 30 år før Thomes Jensen var blitt kjøpt ut av Sostrup av sin halvbror og enda ti år før Thomes kunne avslutte "låsebrev"-prosessen på Kaas-godset. Det skjedde i 1496.

Sostrup gods - eiere

v  (før 1327)     Kronen

v  (1330-1388) Svend Udsen

v  (1388-1410) Jens Lagesen Udsen

v  (1410)           Gertrud Svendsdatter Udsen gift Jens Ovesen 

v  (1410-1430) Jens Ovesen (Kaas)

v  (1430)           Gertrud Svendsdatter Udsen gift Niels Munk

v  (1430-1464) Niels Munk gift med Gertrud Svendsdatter Udsen

v  (1464-1485) Thomes Jensen (Kaas) / Anders Nielsen Munk

v  (1485-1504) Anders Nielsen Munk

v  (1504-1530) Gertrud Andersdatter Munk gift Hvas

v  (1530-1541) Jens Hvas

v  (1541-1565) Christen Jensen Hvas

v  (1565-1576) Jørgen Gundesen

v  (1576-1579) Inger Gundesdatter

v  (1579-1586) Jens Mikkelsen Hvas

v  (1586-1599) Jacob Seefeld

v  (1599-1608) Sophie Bille gift Seefeld

v  (1608-1612) Hans Jacobsen Seefeld

v  (1612-1631) Jørgen Christensen Skeel

v  (1631-1640) Jytte Eskesdatter Brock gift Skeel

v  (1640-1688) Christen Jørgensen Skeel

v  (1688-1695) Jørgen Christensen Skeel

v  (1695-1731) Christen Jørgensen Skeel

v  (1731-1786) Jørgen Christensen Scheel

v  (1786-1823) Jørgen Jørgensen Scheel

v  (1823-1829) Den Danske Stat

v  (1829-1840) Jacob von Benzon

v  (1840-1888) Ernst August Pyrmont Jacobsen von Benzon

v  (1888-1893) Albertine von Benzon

v  (1893-1901) Anne Marie Elisabeth von Benzon gift de Mylius

v  (1901-1927) Sigismund Ernst Mylius von Benzon

v  (1927-1936) Fritze H M von Hedemann gift Mylius von Benzon

v  (1936-1943) Ib Mylius von Benzon

v  (1943-1945) Benzon Gods A/S

v  (1945-1947) Den Danske Stat

v  (1947-1950) Sostrup Gods A/S (godset)

v  (1950-1952) Interessentskab (hovedbygningen)

v  (1952-1995) Sostrup Gods a/s (godset)

v  (1952-1960) Harald Mark (hovedbygningen)

v  (1960-1966) Sankt Bernhards Stiftelse (hovedbygningen)

v  (1966-)         Sankt Bernhards Stiftelse (hovedbygningen+avlsgården)

v  (1995-)         P. Ole Fanger (godset)